Sport Wales Scoping Study / Astudiaeth Gwmpasu Chwaraeon Cymru

Sport for Mental Health and Wellbeing: stakeholder survey / Chwaraeon ar gyfer Iechyd a Lles y Meddwl: arolwg rhanddeiliaid

Thank you for taking time to complete this survey, it should take about 10 minutes.

This survey aims to map the current picture across Wales of how organisations address issues of wellbeing and mental health promotion through sport.

The vision and mission of Sport Wales is to promote:

“An active nation where everyone can have a lifelong enjoyment.”

The vision takes the broadest definition of sport to include:

“a range of activities such as walking, jogging or dancing that people sometimes think of as recreation” (visionforsport.wales)

It is well documented that sport and exercise can have a positive impact on mental, as well as physical, health.  The survey has been devised in partnership with the  Mental Health Foundation (MHF) and, along with a review of international sport literature and research, it will be used to inform and guide Sport Wales on their future focus.

In compliance with privacy and GDPR guidelines completion of this survey gives consent for Sport Wales and MHF to use the information you have provided in their internal reports and any future publications.

If you are happy for us to make further contact for additional information, please leave a name and contact details at the end of the survey.

If you have any questions about the survey or the study, please contact: Jackie Fisher; jfisher@mentalhealth.org.uk

 Please complete the survey by 10th December 2019

Many thanks,

Sport Wales and the Mental Health Foundation

_______________________________________________________________________________

Diolch i chi am roi amser i lenwi’r arolwg yma, dylai gymryd ryw 10 munud.

Nod yr arolwg yw mapio’r darlun presennol ledled Cymru o ran sut mae sefydliadau’n rhoi sylw i hybu iechyd a lles y meddwl drwy chwaraeon.

Gweledigaeth a chenhadaeth Chwaraeon Cymru yw hybu:

“Cenedl egnïol lle gall pawb fwynhau chwaraeon am oes.”

Mae’r weledigaeth yn defnyddio’r diffiniad ehangaf o chwaraeon i gynnwys:

“amrywiaeth o weithgareddau, fel cerdded, loncian neu ddawnsio y mae pobl yn meddwl amdanynt fel hamdden weithiau” (visionforsport.wales)

Ceir digon o dystiolaeth bod chwaraeon ac ymarfer yn gallu cael effaith bositif ar iechyd meddyliol yn ogystal â chorfforol. Mae’r arolwg wedi cael ei greu mewn partneriaeth â’r Mental Health Foundation (MHF) ac, ochr yn ochr ag adolygu llenyddiaeth ac ymchwil chwaraeon rhyngwladol, bydd yn cael ei ddefnyddio i lywio ffocws Chwaraeon Cymru yn y dyfodol.

Gan gydymffurfio â chanllawiau preifatrwydd a’r GDPR, mae llenwi’r arolwg hwn yn rhoi caniatâd i Chwaraeon Cymru ac MHF ddefnyddio’r wybodaeth rydych chi wedi’i rhoi yn eu hadroddiadau mewnol ac unrhyw gyhoeddiadau yn y dyfodol. Os ydych yn fodlon i ni gysylltu â chi ymhellach am ragor o wybodaeth, gadewch enw a manylion cyswllt ar ddiwedd yr arolwg.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am yr arolwg neu’r astudiaeth, cysylltwch â: Jackie Fisher; jfisher@mentalhealth.org.uk

Llenwch yr arolwg erbyn 10fed Rhagfyr 2019 plîs

Llawer o ddiolch

Chwaraeon Cymru a’r Mental Health Foundation

Would you like to conduct this survey in English or Welsh? / Yn Saesneg neu'n Gymraeg yr hoffech chi ateb yr arolwg *
Secured by Formsite